www.drkepa.com

Dbaj o swoje ciało

Nowy wizerunek mieszkańców

 1. 1. Informacje o Projekcie:

Tytuł projektu:

Nowy Wizerunek Mieszkańców

Nr Ewidencyjny Projektu:

WND-POKL.07.03.00-02-215/09

Termin Realizacji Projektu:

01.08.2010 r. – 30.11.2010 r.

Typ Projektu:

Szkoleniowy/Doradczy/Warsztatowy

Obszar realizacji projektu

Województwo:

dolnośląskie

 

Powiat:

Kłodzki

 

Gmina miejsko-wiejska:

Bystrzyca Kłodzka

 

Gmina wiejska:

Kłodzko

 

Gmina miejsko-wiejska:

Międzylesie

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.3.Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Donatorzy Projektu:

Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

 

Rzeczpospolita Polska – Budżet Państwa

Realizator Projektu:

(Projektodawca/Beneficjent)

Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii „Adi-Med”. Praktyka Wyjazdowa

 

Adres:

ul. Jedności Narodowej 71/1

50-262 Wrocław

 

Telefon:

602-457-666

 

Fax:

 

Adres e-mail:

adimed@interia.pl

 

Strona www:

Instytucja Nadzorująca Projekt:

(Instytucja Wdrażająca)

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu

 

Adres:

ul. Armii Krajowej 54

50– 541 Wrocław

Cel Główny Projektu:

Pobudzenie do aktywnego działania w sferze zawodowej 15 kobiet – mieszkanek wybranych gmin powiatu kłodzkiego.

Cele Szczegółowe Projektu:

 1. 1. poprawa wizerunku kobiet,
 2. 2. zwiększenie pewności siebie w kontaktach społecznych,
 3. 3. wzrost samooceny oraz poczucia własnej wartości,
 4. 4. wzrost umiejętności komunikacyjnych,
 5. 5. obniżenie napięcia emocjonalnego spowodowanego istniejącymi problemami.

Całkowita Liczba Uczestników:

15 (słownie: piętnastu)

Formy Wsparcia:

 • warsztaty grupowe
 • konsultacje indywidualne

Przewidywany Program Zajęć:

 1. 1. autoprezentacja oraz wzrostu samooceny,
 2. 2. kompetencje psychospołeczne,
 3. 3. stylizacja i poprawa wizerunku,
 4. 4. eksponowanie twarzy - wizaż kobiet,
 5. 5. kosmetyka twarzy,
 6. 6. pielęgnacja ciała kobiet - ciało, dłonie, stopy,
 7. 7. zdrowie psychiczne,
 8. 8. techniki pozytywnego programowania wizerunku,
 9. 9. indywidualne konsultacje psychologiczne
 10. 10. indywidualne konsultacje z lekarzem psychiatrą
       
 1. 2. Rekrutacja i Selekcja do Projektu:

 1. I. Adresaci Projektu:

Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie grupa 15-stu kobiet w wieku 18-64 lat z gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, oraz Nowa Ruda. Osoby te będą wywodzić się z grupy osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym często posiadające problemy m.in. z powodu: alkoholizmu, ubóstwa, problemów rodzinnych, kłopotów.

Zgodnie z wnioskiem z wnioskiem o dofinansowanie, w projekcie zostały określone limity dotyczące liczby uczestników z poszczególnych obszarów na rynku pracy.

Z uwagi na określone w poniższej tabeli limity rekrutacja uczestników będzie odbywała się w podziale na poszczególne grupy.

 

Lp.

Status Uczestnika:

Definicja

Liczba Osób

1.

Bezrobotny(a)

Osoba w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jednocześnie jest osobą:

 1. niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
 2. nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
 3. zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
 4. ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

 

 

 

 

12

1.1

Długotrwale Bezrobotny(a)

Osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.

3

 

2.

 

Nieaktywny(a) zawodowo

 

Osoba, która nie jest zatrudniona, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych (m.in. emeryt, rencista, osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, osoba ucząca się).

3

2.1.

Osoba ucząca się lub kształcąca

Osoba kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego

3

3.

Osoba z terenów wiejskich

wg GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.

15

 1. Kryteria Rekrutacji – Wymagania Wobec Kandydatów Na Uczestników Projektu

Beneficjentem Ostatecznym (Uczestnikiem) projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie trzy poniższe kryteria dostępu:

1) posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Kłodzko lub Gminy Nowa Ruda,

2) jest osobą pomiędzy 15 a 64 rokiem życia,

3) jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo

oraz minimum jedno z poniższych kryteriów dodatkowych:

1) jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej,

2) jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym m.in. z powodu ubóstwa, problemów rodzinnych, kłopotów emocjonalnych,

3) jest osobą posiadającą uzależnienia (np. od alkoholu, narkotyków),

4) jest osobą nie posiadającą wykształcenia (brak wykształcenia/wykształcenie na poziomie podstawowym),

5) jest osobą niepełnosprawną.

 1. Kryteria Rekrutacji – Wymagane Dokumenty

Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. II jest złożenie w Biurze Projektu (osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną) następujących dokumentów:

1) Formularz zgłoszeniowy - zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

3) Oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

4) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej,

5) Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie jednej z trzech gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Nowa Ruda.

6) Oryginały/kserokopie dokumentów potwierdzających status uczestnika:

 1. osoby bezrobotne (w tym osoby długotrwale bezrobotne) - zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej/osoby długotrwale bezrobotnej,
 2. osoby nieaktywne zawodowo:
 • dokument poświadczający m.in. pobieranie renty/emerytury ( decyzja o przyznaniu emerytury lub renty);
 • zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o braku prawa do zasiłku;
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły o pobieraniu nauki (min.: jedno),
 • osoby korzystające ze świadczeń opieki społecznej - zaświadczenie z Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń opieki społecznej,
 • osoby niepełnosprawne - zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,

Wzory dokumentów wymienione w pkt. 1-4 dostępne będą w Biurze Projektu oraz w zakładce Dokumenty do Pobrania
W przypadku braku możliwości dostarczenia do Biura Projektu dokumentów, jako dokument wiążący potraktowane zostanie oświadczenie złożone przez Beneficjenta Ostatecznego.

 1. Kryteria Rekrutacji – Ocena Dokumentów

Proces dokonania oceny dokumentów złożonych przez potencjalnych uczestników projektu dokonany zostanie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu projektu i będzie miał charakter dwuetapowy:

1) I etap rekrutacji – bezpunktowy związany jest ściśle z kryteriami dostępu. Ocena przedmiotowych kryteriów będzie miała charakter zero-jedynkowy, tj. spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z kryteriów skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.

2) II etap rekrutacji - punktowany. Za spełnienie kryterium strategicznego/dodatkowe kandydat(ka) otrzymuje dodatkowe punkty. W projekcie priorytetowo traktowane będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji. Stąd też Specjalista ds. promocji i rekrutacji przydzielał będzie punkty wg następującej tabeli:

 

Lp.

Kryterium Dodatkowe

Tak

1.

Czy kandydat/ka jest osobą bezrobotną długotrwale pozostającą bez zatrudnienia ?

2 pkt.

2.

Czy kandydat/ka jest osobą korzystającą ze świadczeń opieki społecznej ?

2 pkt.

3.

Czy kandydat/ka jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym m.in. z powodu ubóstwa, problemów rodzinnych, kłopotów emocjonalnych ?

2 pkt.

4.

Czy kandydat/ka jest osobą nie posiadającą wykształcenia (brak wykształcenia/wykształcenie na poziomie podstawowym) ?

2 pkt.

5.

Czy kandydat/ka jest osobą niepełnosprawną ?

2 pkt.

6.

Czy kandydat/ka jest osobą niepełnosprawną ?

2 pkt.

 

 

Do projektu zakwalifikowana zostanie 15 osobowa grupa osób (15 kobiet) z największą ilością punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście uczestników otrzyma kandydat/ka, który jako pierwszy przedłożył do Biura Projektu pełną dokumentację.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie drogą telefoniczną/e-mailową/osobiście.

 1. Zgłoszenia do Projektu

Zgodnie z „Regulaminem Rekrutacji, Selekcji i Uczestnictwa w Projekcie” dostępnym w zakładce Dokumenty do Pobrania, rekrutacja prowadzona będzie od 01.VIII.2010 roku - 31.VIII.2010 roku. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą we wszystkie dni pracujące tygodnia w godzinach od 9:00 do 15:00 w Biurze Projektu. W przypadku zebrania/nie zebrania pełnych grup szkoleniowych Koordynator Projektu ma prawo skrócić/wydłużyć termin zakończenia rekrutacji.

 1. 3. Harmonogram Zajęć:

Numer

Zajęć Szkoleniowych

Dzień

Zajęć Szkoleniowych

Data

Zajęć Szkoleniowych

Liczba Godzin Szkoleniowych

I

Sobota

25.09.2010

h

II

Niedziela

26.09.2010

h

III

Piątek

01.10.2010

h

IV

Sobota

02.10.2010

h

V

Piątek

08.10.2010

h

VI

Sobota

09.10.2010

h

VII

Niedziela

10.10.2010

h

VIII

Niedziela

17.10.2010

h

IX

Piątek

22.10.2010

h

X

Sobota

23.10.2010

h

XI

Sobota

30.10.2010

h

XII

Piątek

05.11.2010

h

XIII

Sobota

06.11.2010

h

XIV

Sobota

27.11.2010

h

Łączna Liczba Godzin Szkoleniowych:

h

 1. 4. Dokumenty do Pobrania:

Materiały Promocyjne:

 1. 1. NWM.Ulotka.pdf
 2. 2. NWM.Plakat.pdf

Dokumenty Rekrutacyjne:

 1. 1. NWM.Regulamin Rekrutacji, Selekcji i Uczestnictwa w projekcie.pdf
 2. 2. NWM.Formularz zgłoszeniowy – Kwestionariusz osobowy.pdf
 3. 3. NWM.Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
 4. 4. NWM.Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej.pdf
 5. 5. NWM.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.pdf

 1. 5. Kontakt:

Biuro Projektu:

(Projektodawca/Beneficjent)

Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii

„ADI-MED”. Praktyka Wyjazdowa

 

Adres:

ul. Dworcowa 23/5

50 – 456 Wrocław

 

Telefon:

602-457-666

 

Fax:

 

Adres e-mail:

adi28@interia.pl